Všeobecné smluvní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

 
1.     Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serverech www.bbshlinsko.cz - hrackarna-bbs-hlinsko.webnode.cz
 (dále také „virtuální obchod“) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta. 

 2.    Vámi požadované zboží si můžete vybrat z nabídky našeho virtuálního obchodu, kterou naleznete v sekci „Kategorie“. Kliknutím na ikonu „info“ dostanete podrobné informace o postupu, který je nutno zachovat v případě, že chcete v našem virtuálním obchodě nakupovat.

3.     Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání (čl. II odst. 1 obchodních podmínek). Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

4.     Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na email uvedený v objednávce kupujícím. Objednávka je provozovatelem archivována po dobu 24 měsíců a je po tuto dobu pro kupujícího přístupná na vyžádání.  Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce. V sekci „info“ se kupující rovněž dozví, jak opravit zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

5.     Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod (dále také „prodávající“) $form$ou elektronické pošty na vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že eviduje vaší objednávku. Potvrzení vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, in$form$ace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, in$form$ace službách po prodeji a zárukách.

6.     Zboží je zásadně dodáváno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR a SR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do čtyř pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví. O tom musí být kupující bezodkladně informován. Dojde-li k uzavření smlouvy v měsících listopad nebo prosinec, činí lhůta k předání držiteli poštovní licence sedm pracovních dní.

 

7.     Provozovatel virtuálního obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

 
II. Dodání zboží a platební podmínky

1.     Zboží je  dodáváno dobírkou nebo bankovním převodem předem prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Balné neúčtujeme. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify příslušného držitele poštovní licence a v případě České pošty, s.p. činí orientačně  129,- Kč . 

 2  V případě, že zboží bude předáno v kamenném obchodě dle čl. I odst. 7 těchto obchodních podmínek, je možno za objednané zboží platit v hotovosti nebo platební kartou.

 

III. Odstoupení od smlouvy 

1.      Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vraceno, kupující tak činí v originálním a bezvadném obalu.

2.      Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3.      Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek.

4.      Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. To platí i v případě předání zboží dle čl. I bodu 7 těchto obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zboží,, které zákazník objedná a které nemá prodávající skladem, a které nemůže prodávající již objednat u dodavatele z důvodu dlouhodobé nedostupnosti a nebo ukončení výroby, či doprodání všech skladových zásob.

5.      Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

6.      Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou $$$form$$$ou.

 
IV. Odpovědnost za vady  

1.      Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2.      Záruční doba je 24 měsíců

 

V. Provozovna

1. Adresa kamenného obchodu: BBS Beráne s.r.o., Adámkova 237, 539 01 Hlinsko, IČO 08188483

Hračkárna BBS Beránek

BBS Beránek s.r.o.
Adámkova 237
Hlinsko
53901
469 311 433, 737 278 405 hracky@bbshlinsko.cz IČ: 08188483
DIČ: CZ08188483
Vytvořeno službou Webnode E-shop